हेलो मुख्यमन्त्री


६३२

कुल प्राप्त गुनासो

१११

फर्छ्यौट हुन बाँकि

५२१

फर्छ्यौट भएका गुनासो