हेलो मुख्यमन्त्री


६८२

कुल प्राप्त गुनासो

९९

फर्छ्यौट हुन बाँकि

५८३

फर्छ्यौट भएका गुनासो