हेलो मुख्यमन्त्री


६६९

कुल प्राप्त गुनासो

८६

फर्छ्यौट हुन बाँकि

५८३

फर्छ्यौट भएका गुनासो