हेलो मुख्यमन्त्री


७१५

कुल प्राप्त गुनासो

१२४

फर्छ्यौट हुन बाँकि

५९१

फर्छ्यौट भएका गुनासो