हेलो मुख्यमन्त्री


६४९

कुल प्राप्त गुनासो

१२६

फर्छ्यौट हुन बाँकि

५२३

फर्छ्यौट भएका गुनासो