हेलो मुख्यमन्त्री


७५९

कुल प्राप्त गुनासो

१५८

फर्छ्यौट हुन बाँकि

६०१

फर्छ्यौट भएका गुनासो