हेलो मुख्यमन्त्री


७२१

कुल प्राप्त गुनासो

१२९

फर्छ्यौट हुन बाँकि

५९२

फर्छ्यौट भएका गुनासो