उजुरी/ गुनासो समाधान नीति

क्र.स बिषय प्रकाशन मिती DOWNLOADS
1 हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ भदौ २०, २०७५ Click Here

यो प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उजुरी, गुनासो/ व्यवस्थापनको लागि बनाईएको विद्युतीय संयन्त्र हो र यस संयन्त्रको सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा निहीत रहनेछ।

Maintained By: Virtual Technology