+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

गुनासो दर्ता फर्म

तल दिएको फर्म लाई २ तह मा पुरा गर्नुहोस् र आफुले भरेको फर्म ठीक छ छैन विचार गरी पठाउनुहोस् ।