+ -

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेल्लो मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

गुनासोको विवरण

807

कुल प्राप्त गुनासो

787

कुल दर्ता गुनासो

605

फर्छ्यौट भएको

182

अनुसन्धान गरिदै

0

हेरिएको

20

नहेरिएको

सार्वजनिक गरिएका गुनासोहरु